Aanvullende voorwaarden


Lees meer over geheimhouding, aansprakelijkheid en beveiliging.

Algemene voorwaarden


1 Definities
1.1 A-MODO.com: vennootschap onder firma A-MODO.com, gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 22045218.
1.2 Opdrachtgever: natuurlijke persoon of rechtspersoon die A-MODO.com de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten.
1.3 Opdracht: alle werkzaamheden, waartoe opdrachtgever A-MODO.com heeft verzocht ze uit te voeren, en welke AMODO. com heeft aanvaard.
1.4 Overeenkomst: het geheel van schriftelijke en/of mondelinge afspraken welke A-MODO.com en de opdrachtgever zijn overeengekomen omtrent de inhoud en uitvoering van een opdracht.
1.5 Hosting: het door A-MODO.com aan haar klanten bieden van ruimte op het internet en het leveren van periodieke diensten.
1.6 Software-ontwikkeling: het voor klanten ontwikkelen van computerprogrammatuur en het bouwen van websites voor het internet, alsmede het verrichten van alle bijkomende activiteiten.

2 Algemene bepalingen
2.1 Deze algemene voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts) betrekkingen tussen A-MODO.com en de opdrachtgever, zoals o.a. (doch niet uitsluitend) aanbiedingen en offertes van A-MODO.com en alle overeenkomsten tussen A-MODO.com en de opdrachtgever, evenals daaruit voortvloeiende vervolgovereenkomsten en dienstverlening(en), tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
2.3 Offertes en aanbiedingen van A-MODO.com zijn vrijblijvend en gelden 14 dagen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. A-MODO.com is niet gebonden aan afwijkingen van gedane offertes en aanbiedingen, welke voorkomen in de aanvaarding daarvan door de opdrachtgever.
2.4 A-MODO.com kan een aanbod herroepen, zelfs na aanvaarding door de opdrachtgever, mits dit onverwijld gebeurt.
2.5 A-MODO.com kan personen zonder opgaaf van redenen weigeren als opdrachtgever.
2.6 A-MODO.com wijst de toepasselijkheid van enige voorwaarden van de opdrachtgever, zoals algemene of inkoopvoorwaarden, uitdrukkelijk van de hand.
2.7 A-MODO.com is te allen tijde gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden in werking na depot bij de Kamer van Koophandel en gelden onverminderd ten aanzien van lopende overeenkomsten. Wijzigingen worden uiterlijk 30 dagen voor inwerkingtreding op de website van A-MODO.com bekendgemaakt.
2.8 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden kan hij de lopende overeenkomst tot het tijdstip van inwerkingtreding de overeenkomst per aangetekend schrijven opzeggen, per de datum van inwerkingtreding.
2.9 Op alle zaken (waaronder eveneens begrepen data) welke zich onder A-MODO.com bevinden heeft A-MODO.com recht van retentie zolang de opdrachtgever niet aan haar verplichtingen uit enige overeenkomst tussen de opdrachtgever en A-MODO.com en/of deze algemene voorwaarden voldoet. Recht van retentie komt A-MODO.com ook toe wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of wanneer hem surceance van betaling wordt verleend. AMODO. com is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan uit de uitoefening van haar recht van retentie.

3 Opdracht
3.1 De opdrachtgever is gehouden A-MODO.com voor elke opdracht een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden te verschaffen.
3.2 Het doen van een bestelling en/of het geven van een opdracht is bindend voor de opdrachtgever.
3.3 Alle opdrachten worden door A-MODO.com uitdrukkelijk aanvaard en bevestigd door middel van een schriftelijke opdrachtbevestiging. In deze bevestiging zijn in ieder geval opgenomen de aard en omvang van de werkzaamheden, de wijze en geschatte datum van levering en de prijs. De inhoud van de opdrachtbevestiging is bindend, tenzij de opdrachtgever binnen 5 werkdagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren kenbaar maakt.
3.4 Opdrachten tot wijziging van werkzaamheden, aanvullende werkzaamheden en/of vervolgwerkzaamheden kunnen zowel schriftelijk, mondeling als stilzwijgend door A-MODO.com worden aanvaard en bevestigd.
3.5 A-MODO.com voert de opdracht naar beste vermogen uit. Behoudens voor zover uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen gaat A-MODO.com altijd een inspanningsverbintenis aan met de opdrachtgever.
3.6 De opdrachtgever verleent te allen tijde volledige medewerking aan de uitvoering van de door A-MODO.com te verrichten prestatie(s). Wanneer A-MODO.com de opdrachtgever verzoekt tot het aanleveren van informatie en/of zaken, welke nodig zijn voor een correcte uitvoering van de overeenkomst, voldoet de opdrachtgever daar telkens zo snel en adequaat mogelijk aan.
3.7 A-MODO.com is gerechtigd de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. Door ingeschakelde derden gehanteerde algemene voorwaarden zijn bindend voor de opdrachtgever.
3.8 Door of namens de opdrachtgever doorgegeven wijzigingen in de opdracht, die direct of indirect tot gevolg hebben dat A-MODO.com meer werk moet verrichten en/of meer kosten moet maken dan waarop ten tijde van de prijsopgave kon worden gerekend, worden extra in rekening gebracht.
3.9 Wanneer de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is hij verplicht alle door A-MODO.com geleden schade te vergoeden. Onder schade wordt in dit verband onder andere, doch niet uitsluitend verstaan door AMODO. com geleden verliezen, gederfde winst, directe en indirecte kosten welke door A-MODO.com en/of ingeschakelde derden zijn gemaakt ter voorbereiding en/of uitvoering van de opdracht.

4 Prijzen en betaling
4.1 Alle door A-MODO.com opgegeven prijzen en offertes zijn exclusief BTW, administratiekosten, verpakkings-, koeriers- en verzendkosten en op goederen en/of diensten drukkende belastingen, lasten of rechten, onvoorziene kosten daaronder begrepen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.2 A-MODO.com is te allen tijde gerechtigd haar tarieven en vergoedingen te wijzigen, mits zij de opdrachtgever daarvan ten minste 30 dagen van te voren op de hoogte stelt. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de wijzigingen kan hij de overeenkomst tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigigingen schriftelijk opzeggen per de datum van inwerkingtreding.
4.3 A-MODO.com is te allen tijde bevoegd de overeengekomen vergoeding voor de opdracht te verhogen wanneer de opdrachtgever A-MODO.com niet of niet tijdig voorziet van de informatie en/of roerende zaken welke zij nodig heeft voor een deugdelijke uitvoering van de opdracht.
4.4 Verschuldigde vergoedingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Na het verstrijken van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij zonder verdere aanmaning of ingebrekestelling wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Daarnaast is de opdrachtgever vanaf de vervaldatum buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke zijn bepaald op 15% van de hoofdsom met een minimum van €60. Indien A-MODO.com aantoont dat zij hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, waaronder gerechtelijke kosten, kan zij deze kosten volledig op de opdrachtgever verhalen. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan.
4.5 Opdrachtgever is verplicht betalingen voor hosting bij vooruitbetaling per kwartaal, per jaar of bij nader vast te stellen termijn te voldoen.
4.6 A-MODO.com kan bedingen dat een gedeelte of het geheel van de vergoeding voor softwareontwikkeling voor aanvang van haar werkzaamheden en / of tussentijds door opdrachtgever wordt voldaan.

5 Beëindiging en opschorting overeenkomsten
5.1 Ontbinding van de overeenkomst is slechts mogelijk op grond van toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van wezenlijke verplichtingen van de overeenkomst. Ontbinding is niet mogelijk zonder schriftelijke ingebrekestelling, waarin de wederpartij een redelijke termijn krijgt om haar verplichtingen alsnog na te komen.
5.2 A-MODO.com behoudt zich het recht voor zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst haar diensten op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, zonder dat A-MODO.com aansprakelijk gehouden kan worden voor eventuele schade en onverminderd verdere aan A-MODO.com toekomende rechten.
5.3 A-MODO.com is gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst haar diensten te staken en de overeenkomst met onmiddelijke ingang te ontbinden, zonder dat A-MODO.com aansprakelijk gehouden kan worden voor eventuele schade en onverminderd aan A-MODO.com verder toekomende rechten indien: a) de opdrachtgever in strijd handelt met toepasselijke wet- of regelgeving of een rechterlijke uitspraak; b) de opdrachtgever aan A-MODO.com valse en/of onjuiste (persoons)gegevens heeft verstrekt; c) de opdrachtgever de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan; d) het faillissement van de opdrachtgever wordt aangevraagd of de opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend; e) de opdrachtgever onder curatele wordt gesteld; f) de onderneming van de opdrachtgever, waarmee of ten behoeve waarvan A-MODO.com de overeenkomst is aangegaan, wordt geliquideerd of beëindigd, tenzij dit gebeurt in het kader van een reorganisatie of fusie met een andere onderneming.
5.4 Indien de overeenkomst door A-MODO.com wordt ontbonden op grond van het in art.5.1, 5.2 of 5.3 bepaalde, is zij gerechtigd de opdrachtgever het gehele overeengekomen honorarium en alle gemaakte kosten met betrekking tot de verrichtte werkzaamheden in rekening te brengen, onverminderd verdere aan A-MODO.com toekomende rechten.
5.5 Indien de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan en de overeenkomst zich naar haar aard en inhoud niet leent voor beëindiging door volbrenging kan deze overeenkomst door partijen in goed overleg en onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 4 weken, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk een andere opzegtermijn is overeengekomen.
5.6 A-MODO.com is gerechtigd gemaakte kosten en het voor de uitvoering van de opdracht overeengekomen honorarium in rekening te brengen voor alle tot aan het moment van ontbinding of opzegging verrichte werkzaamheden.

6 Levering, risico
6.1 A-MODO.com levert alle zaken en diensten op de wijze en het moment zoals omschreven in de opdrachtbevestiging.
6.2 Een door A-MODO.com aan de opdrachtgever gemelde leveringsdatum is altijd bij benadering en nimmer fataal.
6.3 Het in art.6.1 en art. 6.2 geldt niet voor zover partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
6.4 Zelfs indien een uiterste levertermijn is overeengekomen is A-MODO.com pas in verzuim nadat de opdrachtgever hem uitdrukkelijk in gebreke heeft gesteld.
6.5 Indien partijen tussentijds een wijziging in de opdracht overeenkomen vervallen alle eerder overeengekomen leveringstermijnen. Partijen zijn alsdan gehouden een nieuwe termijn overeen te komen.
6.6 A-MODO.com is gerechtigd de overeengekomen termijn eenzijdig te wijzigen indien gedragingen of nalaten van de opdrachtgever tot extra werkzaamheden noodzaken.
6.7 Tenzij de zaak of dienst zich daar naar haar aard en inhoud niet toe leent is A-MODO.com gerechtigd zaken en diensten in gedeelten te leveren.
6.8 Levering door A-MODO.com geschiedt onder voorbehoud van eigendom. Het eigendom gaat over op het moment dat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij krachtens de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is gehouden.
6.9 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever gebruikte hulppersoon zijn gebracht.

7 Onderzoek bij levering
7.1 De opdrachtgever is gehouden onmiddellijk na aflevering te onderzoeken of A-MODO.com de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. De opdrachtgever dient A-MODO.com terstond doch in ieder geval binnen 5 werkdagen na levering in kennis te stellen van eventuele tekortkomingen. De opdrachtgever dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te geven, zodat A-MODO.com adequaat kan reageren.
7.2 Wanneer de in lid 1 genoemde termijn gezien de aard, inhoud en/of omvang van het geleverde in alle redelijkheid te kort is, stelt A-MODO.com een afwijkende, redelijke termijn.
7.3 Geringe afwijkingen, zoals o.a. doch niet uitsluitend geringe afwijkingen van gebruikte kleuren, opmaak, afmetingen en/of omvang van het geleverde kunnen niet gelden als ondeugdelijke nakoming.
7.4 A-MODO.com is steeds gerechtigd een ondeugdelijke prestatie te herstellen. 7.5 De nakoming van de prestatie geldt als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoelt in lid 1 en lid 2 van dit artikel binnen de gestelde termijn te doen.
7.6 De prestatie van A-MODO.com geldt in ieder geval als deugdelijk indien opdrachtgever het geleverde bewerkt, verwerkt, doorlevert of in gebruik neemt.

8 Geheimhouding en niet-overname beding
8.1 A-MODO.com en de opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle door de wederpartij ontvangen vertrouwelijke informatie. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.
8.2 Partijen zullen gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan slechts nadat goed zakelijk overleg met de andere partij heeft plaatsgehad, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.
8.3 Zonder toestemming van A-MODO.com is het opdrachtgever verboden de door A-MODO.com verschafte gebruikersnaam en het wachtwoord aan derden over te dragen.

9 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
9.1 Behoudens voor zover schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen berusten alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur, ontwerpen of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, uitsluitend bij A-MODO.com of diens licentiegevers.
9.2 De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die uitdrukkelijk worden toegekend middels deze algemene voorwaarden, de overeenkomst en/of aanvullende schriftelijke afspraken. Het is de opdrachtgever voor het overige verboden de genoemde programmatuur of andere materialen geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en/of te verveelvoudigen.
9.3 De opdrachtgever is verplicht alle vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van A-MODO.com of diens licentiegevers, welke vervat (kunnen) zijn in de ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur en andere materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen personen werkzaam in de organisatie van de opdrachtgever die niet noodzakelijkerwijs de programmatuur, apparatuur en/of andere materialen hoeven te gebruiken.
9.4 Het is de opdrachtgever niet toegestaan aanduidingen omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.
9.5 A-MODO.com is gerechtigd technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Het is de opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
9.6 De opdrachtgever heeft het recht om één reservekopie van de programmatuur te houden. De reservekopie dient uitsluitend ter vervanging van het oorspronkelijke exemplaar van de programmatuur in geval van onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. De reservekopie dient een identieke kopie te zijn en steeds te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke exemplaar. Indien technische maatregelen het maken van een reservekopie onmogelijk maken zal A-MODO.com de opdrachtgever een kopie ter beschikking stellen.
9.7 A-MODO.com vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden, gebaseerd op de bewering dat door AMODO. com zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat de opdrachtgever A-MODO.com onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de aanspraak en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan A-MODO.com. De opdrachtgever verleent daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan A-MODO.com om zich, indien nodig uit naam van de opdrachtgever, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die de opdrachtgever in de programmatuur, apparatuur of materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.
9.8 Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door A-MODO.com zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van A-MODO.com een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal A-MODO.com het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen, of zorgdragen dat de opdrachtgever het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, apparatuur of materialen, ongestoord kan blijven gebruiken.
9.9 Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringverplichting van A-MODO.com wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden is uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringverplichtingen van A-MODO.com voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde apparatuur, programmatuur en/of materialen in een niet door A-MODO.com gemodificeerde vorm, in samenhang met niet door A-MODO.com geleverde of verstrekte zaken of programmatuur of op een andere wijze dan waarvoor de apparatuur, programmatuur en/of materialen is ontwikkeld of bestemd.
9.10 De opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan AMODO. com van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking en de opdrachtgever zal A-MODO.com vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

10 Aansprakelijkheid, vrijwaring
10.1 A-MODO.com aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 10 blijkt.
10.2 De totale aansprakelijkheid van A-MODO.com wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs exclusief BTW. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar.
10.3 De aansprakelijkheid van A-MODO.com wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de opdrachtgever A-MODO.com onverwijld en deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling stuurt, met daarin een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en A-MODO.com ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat A-MODO.com in staat is adequaat te reageren.
10.4 In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EUR 10.000,- waarbij onder directe schade uitsluitend wordt verstaan: a. de redelijke kosten die de opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van A-MODO.com aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden; b. de kosten die de opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat A-MODO.com op een voor hem bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering; c. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden; d. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
10.5 De totale aansprakelijkheid van A-MODO.com voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan EUR 10.000,- per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
10.6 Buiten de in artikel 10.2, 10.3, 10.4 en 10.5 genoemde gevallen rust op A-MODO.com geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
10.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij A-MODO.com meldt.
10.8 A-MODO.com is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in de zaken die door de opdrachtgever worden gebruikt of in gebruik worden genomen nadat de opdracht is uitgevoerd; misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst, indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in het handelen of nalaten van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig aanleveren van goederen of verstrekken van volledige en duidelijke gegevens; fouten van de door de opdrachtgever ingeschakelde derden; fouten in het ontwerp of de tekst en/of gegevens van door A-MODO.com geïnstalleerde softwareprogramma's, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een test achterwege heeft gelaten en de fouten in een test wel waarneembaar zouden zijn geweest; tekstuele fouten of gebreken die het gevolg zijn van een ondeugdelijke aanlevering door de opdrachtgever.
10.9 A-MODO.com is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
10.10 A-MODO.com is niet aansprakelijk voor het handelen van derden, welke door haar zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst.
10.11 A-MODO.com is, onverminderd het elders bepaalde in deze algemene voorwaarden, niet aansprakelijk voor schade en/of enig nadeel, welke voor de opdrachtgever ontstaat doordat hetzij de opdrachtgever hetzij A-MODO.com de overeenkomst opschort of ontbindt.
10.12 De in dit artikel 10 genoemde maximumbedragen komen te vervallen indien en voorzover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van A-MODO.com.
10.13 De opdrachtgever die handelt in strijd met zijn wettelijke verplichtingen, verplichtingen onder de overeenkomst of deze algemene voorwaarden is aansprakelijk voor alle voor A-MODO.com en haar toeleveranciers daaruit voortvloeiende schade.
10.14 De opdrachtgever vrijwaart A-MODO.com voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door de opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door A-MODO.com geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover de opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.
10.15 Indien de opdrachtgever aan A-MODO.com informatiedragers, elektronische bestanden of software verstrekt garandeert de opdrachtgever dat daardoor geen inbreuken op eigendoms- en/of auteursrechten van derden wordt gemaakt, alsmede dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van defecten en/of virussen.
10.16 Indien in het geval van hosting een internet-site tengevolge van een forse tijdelijke of plotselinge toename in het dataverkeer, stroomstoring, vernieling, beschadiging en enige andere oorzaak buiten de invloedsfeer van A-MODO.com, alsmede in het geval van (regulier) onderhoud uitvalt of anderszins wordt gestoord, vormt dit geen toerekenbare tekortkoming in de nakoming van A-MODO.com en leidt dit derhalve niet tot aansprakelijkheid voor de schade die de klant daardoor eventueel leidt.

11 Overmacht
11.1 Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan A-MODO.com niet in staat is haar verplichtingen jegens de opdrachtgever na te komen.
11.2 A-MODO.com heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat A-MODO.com haar verbintenis had moeten nakomen.
11.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van A-MODO.com opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door A-MODO.com niet mogelijk is langer duurt dan 30 dagen is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat.

12 Hosting
12.1 De in dit hoofdstuk “hosting” vermelde bepalingen zijn naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing indien A-MODO.com in opdracht van opdrachtgever optreedt als host op het Internet en in het geval van overige periodieke dienstverlening.
12.2 Duur: de overeenkomst wordt aangegaan voor een periode als door partijen overeengekomen. Indien geen bepaalde termijn is overeengekomen geldt een duur van 1 jaar.
12.3 De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend verlengd voor de duur van de oorspronkelijke periode doch niet langer dan 1 jaar, tenzij opdrachtgever of A-MODO.com de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden voor het einde van de betreffende periode.
12.4 Verplichtingen en rechten: A-MODO.com draagt zorg voor de aanwezigheid van opdrachtgever op het internet voor de duur van de overeenkomst, alsmede voor alle specificaties en onderdelen van de door opdrachtgever gewenste diensten.
12.5 A-MODO.com is vrij om de samenstelling of inhoud van de door opdrachtgever gewenste diensten eenzijdig ten gunste van opdrachtgever aan te passen.
12.6 Bij overschrijding van het dataverkeer boven de in de overeenkomst afgesproken grens is opdrachtgever A-MODO.com een nader te bepalen vergoeding verschuldigd.
12.7 Onderhoud: A-MODO.com verplicht zich tot regelmatige controle en gedegen onderhoud van de door haar gebruikte apparatuur en systemen en zorgt zij dat de capaciteit van deze apparatuur en systemen zodanig ruim is dat dit bij normaal gebruik niet leidt tot storingen.
12.8 A-MODO.com verstrekt geen garantie op de door haar geleverde diensten, doch verplicht zich op eerste afroep door opdrachtgever alle haar ten dienste staande middelen in te schakelen teneinde eventuele storingen en / of gebreken onverwijld op te lossen.
12.9 Vrijwaring: Opdrachtgever vrijwaart A-MODO.com voor alle aanspraken van derden ter zake van schades waarvoor aansprakelijkheid van A-MODO.com jegens opdrachtgever is uitgesloten en voorts in het bijzonder voor schade als gevolg van: ondeskundig gebruik/foutieve installatie van - en het verschaffen van onjuiste/onwettelijke informatie en / of afbeeldingen op - een internet-site door de opdrachtgever, medewerkers van de opdrachtgever en / of derden; het zonder toestemming van opdrachtgever of A-MODO.com inbreken in en / of toegang verschaffen tot - computerprogramma’s/internet-sites door derden (hacken); het beledigen en het anderszins inbreuk maken op rechten van derden.

13 Software-ontwikkeling
13.1 De in dit hoofdstuk “software-ontwikkeling” vermelde bepalingen zijn naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bijzondere bepalingen uit het hoofdstuk “hosting” van toepassing indien A-MODO.com in opdracht van opdrachtgever computerprogrammatuur ontwikkelt en / of websites bouwt.
13.2 Ontwikkeling: Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. A-MODO.com zal de programmatuurontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvoor opdrachtgever instaat.
13.3 A-MODO.com is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan haar ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
13.4 Aflevering, installatie en acceptatie: A-MODO.com zal de te ontwikkelen programmatuur aan opdrachtgever conform de schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en installeren, dit laatste slechts indien een door A-MODO.com uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen.
13.5 Indien een acceptatietest schriftelijk is overeengekomen, bedraagt de testperiode 30 dagen na aflevering of, indien een door A-MODO.com uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie.
13.6 De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd: indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen: bij de aflevering of, indien een door A-MODO.com uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen: na voltooiing van de installatie, dan wel indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel indien A-MODO.com vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in lid 5 ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens lid 6 aan acceptatie niet in de weg staan. In afwijking van het voorgaande zal de programmatuur, indien klant daarvan voor het moment van acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, reeds gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.
13.7 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal de opdrachtgever A-MODO.com hierover zo spoedig mogelijk gedetailleerd, schriftelijk, informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.
13.8 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur andere fouten dan bedoeld in lid 4 bevat, dan zal de opdrachtgever A-MODO.com hierover tijdig, uiterlijk op de laatste dag van de testperiode schriftelijk in de vorm van een gedetailleerd testrapport informeren. A-MODO.com zal zich naar beste vermogen inspannen de gemelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij A-MODO.com gerechtigd is tijdelijke oplossingen dan wel programma omwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.
13.9 Acceptatie van de programmatuur mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijn de fouten die operationele of productieve ingebruikname van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van A-MODO.com om deze kleine fouten te herstellen.
13.10 Indien de programmatuur in fasen en / of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en / of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en / of een ander onderdeel onverlet.

14 Slotbepalingen
14.1 Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.
14.2 Indien de opdrachtgever, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, het niet eens is met de forumkeuze van art.14.1 is hij bevoegd binnen een termijn van 30 dagen nadat A-MODO.com een beroep op art.14.1 heeft gedaan, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.
14.3 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en A-MODO.com zijn de Algemene Voorwaarden van de Federatie van Nederlandse Brancheverenigingen voor Informatietechnologie (FENIT, gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003), aanvullend van toepassing, met dien verstande dat deze algemene voorwaarden voorrang hebben op de algemene voorwaarden van de FENIT. 14.4 Nietigheid of vernietigbaarheid van één van de bepalingen van de algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In geval van nietigheid of vernietigbaarheid zijn partijen gebonden aan regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Verwerkersovereenkomst


A-MODO.com verwerkt onder andere persoonsgegevens voor en in opdracht van de klant. A-MODO.com en de klant zijn daarom verplicht volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om een Verwerkersovereenkomst te sluiten. Omdat A-MODO.com modules met de daarbij behorende dienstverlening levert, heeft A-MODO.com deze verwerkingsovereenkomst opgesteld in aanvulling op de Algemene Voorwaarden. A-MODO.com is ‘verwerker’ en de klant de ‘verwerkingsverantwoordelijke’. A-MODO.com en de klant verplichten zich over en weer om de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na te leven. A-MODO.com zal de persoonsgegevens alleen verwerken voor en in opdracht van de klant om uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Instructies verwerking
De verwerking bestaat uit het beschikbaar stellen van de modules met de door de klant ingevoerde en gegenereerde data. A-MODO.com zal geen gegevens toevoegen, aanpassen of verwijderen zonder dat de klant daar specifieke instructie voor gegeven heeft. Die instructie kan via een verzoek of via de module worden gegeven.
Binnen de modules, die A-MODO.com online beschikbaar stelt, zijn verschillende soorten persoonsgegevens vast te leggen. A-MODO.com is zich ervan bewust dat de klant al deze, en eventueel nog zelf aan te maken persoonsgegevens of categorieën, kan invoeren en dat A-MODO.com deze dan zal verwerken. De klant is zelf verantwoordelijk voor de beoordeling of het doel en aard van de verwerking past bij de dienstverlening die A-MODO.com doet.

Geheimhoudingsplicht
A-MODO.com is zich bewust dat de informatie die de klant met A-MODO.com deelt en opslaat binnen de modules, een bedrijfsgevoelig karakter heeft. De medewerkers van A-MODO.com zullen gedurende hun dienstverband en daarna, de informatie als vertrouwelijk beschouwen en strikt geheimhouden voor derden.

Medewerkers en toegang tot klantgegevens
A-MODO.com heeft volledige toegang tot de klantgegevens voor:
- het plaatsen van een nieuwe versie
- het doorvoeren van fixes
- het maken van een back-up
- het ondersteunen van klanten/gebruikers

Beveiliging
A-MODO.com neemt passende technische maatregelen om de persoonsgegevens van de klant te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Door middel van servers in beveiligde datacenters (ISO gecertificeerd) is de toegang beperkt tot eigen medewerkers. De klant is gerechtigd om in overleg met A-MODO.com tijdens de looptijd van de overeenkomst door een onafhankelijke deskundige de naleving hiervan te controleren, bijvoorbeeld door het uitvoeren van een audit. De klant zal alle kosten in verband met deze controle dragen.
Indien de Autoriteit Persoonsgegevens aan de verwerkersverantwoordelijke een bindende aanwijzing geeft, dient de klant A-MODO.com direct op de hoogte stellen van deze bindende aanwijzing. A-MODO.com zal er alles aan doen wat in redelijkheid van haar verwacht kan worden om de naleving mogelijk te maken.

Subverwerkers
A-MODO.com ontwikkeld software in eigen beheer, en maakt geen gebruik van subverwerkers. A-MODO.com verwerkt de klantdata op servers aanwezig in datacenters van KPN (NL-DC.nl) en Leaseweb (Leaseweb.com). De datacenters bevinden zich binnen de Europese Unie en voldoen aan de Nederlandse en Europese wetgeving met betrekking tot fysieke toegangsbeveiliging en continuïteit.

Privacyrechten
A-MODO.com heeft geen zeggenschap over de persoonsgegevens die door de klant beschikbaar worden gesteld. Zonder noodzaak, gezien de aard van de door de klant verstrekte opdracht, expliciete toestemming van de klant of wettelijke verplichting zal A-MODO.com de gegevens niet aan derden verstrekken of voor andere doeleinden verwerken, dan voor de overeengekomen doeleinden. De klant garandeert dat de persoonsgegevens verwerkt mogen worden op basis van een in de AVG genoemde grondslag.

Betrokkenen
De klant is verantwoordelijk voor de ingevoerde gegevens van de betrokkenen en daarbij voor het informeren en bijstaan van de rechten van de betrokkenen. A-MODO.com zal nooit op verzoeken van betrokkenen ingaan en altijd verwijzen naar de verantwoordelijke. A-MODO.com zal, voor zover dat binnen de modules mogelijk is, haar medewerking verlenen aan de klant zodat deze kan voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen in het geval dat een betrokkene haar rechten uitoefent op grond van de AVG of andere toepasselijke regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Meldplicht datalekken
De AVG vereist dat eventuele datalekken gemeld worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke van de data. A-MODO.com zal daarom zelf geen meldingen doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Uiteraard zal A-MODO.com de klant juist, tijdig en volledig informeren over relevante incidenten, zodat de klant als verwerkingsverantwoordelijke aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen. Indien de klant een melding verricht bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n) over een datalek bij A-MODO.com, zonder dat de klant dit vooraf heeft besproken met A-MODO.com, dan is de klant aansprakelijk voor door A-MODO.com geleden schade en kosten. De klant is daarnaast verplicht een dergelijke melding direct in te trekken.

Bepaling datalek
Voor het bepalen van een datalek, gebruikt A-MODO.com de AVG en de Beleidsregels meldplicht datalekken als leidraad.

Melding aan de klant
Indien blijkt dat bij A-MODO.com sprake is van een beveiligingsincident of datalek zal A-MODO.com de klant daarover zo spoedig mogelijk informeren nadat A-MODO.com bekend is geworden met het datalek. Om dit te realiseren zorgt A-MODO.com ervoor dat al haar medewerkers in staat zijn en blijven om een datalek te constateren en verwacht A-MODO.com van haar opdrachtnemers dat zij A-MODO.com in staat stelt om hier aan te kunnen voldoen. Voor de duidelijkheid: als er een datalek is bij een leverancier van A-MODO.com, dan meldt A-MODO.com dit uiteraard ook. A-MODO.com is het contactpunt voor de klant. De klant hoeft geen contact op te nemen met de leveranciers van A-MODO.com.

Informatie verstrekken
In eerste instantie zal A-MODO.com de contactpersoon van de licentie informeren over een datalek. A-MODO.com probeert de klant direct alle informatie te verstrekken die de klant nodig heeft om een eventuele melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n) te verrichten.

Termijn van informeren
De AVG geeft aan dat er ‘onverwijld’ gemeld moet worden. Dit is volgens de Autoriteit Persoonsgegevens zonder onnodige vertraging en zo mogelijk niet later dan 72 uur na ontdekking ervan door de verantwoordelijke. Indien er een beveiligingsincident optreed zal A-MODO.com de klant zo snel mogelijk informeren: uiterlijk binnen 48 uur na het ontdekken ervan door A-MODO.com. De klant zal zelf de beoordeling moeten maken of het beveiligingsincident valt onder de term ‘datalek’ en of er melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens gedaan zal moeten worden. De klant heeft hiervoor 72 uur de tijd, nadat de klant hiervan op de hoogte is gesteld.

Voortgang en maatregelen
A-MODO.com zal de klant op de hoogte houden over de voortgang en de maatregelen die getroffen worden. A-MODO.com maakt hierover afspraken met de primaire contactpersoon bij de initiële melding. In ieder geval houdt A-MODO.com de klant op de hoogte in geval van een wijziging van de situatie, het bekend worden van nadere informatie en over de maatregelen die getroffen worden. A-MODO.com registreert alle security incidenten en handelt deze volgens een vaste procedure (workflow) af.

Gegevens verwijderen
A-MODO.com zal, na afloop van de overeenkomst, alle klant gegevens verwijderen. Mocht de klant eerder de gegevens verwijderd willen hebben, dan kan daarvoor een verzoek worden ingediend. A-MODO.com verplicht zich daar gehoor aan te geven.